?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Wojciech Jankowski

 

Bądź pierwszym, który oceni

Specjalizajce

Prawo cywilne

 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych oraz handlowych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym
 • reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych
 • sporządzenie opinii prawnych
 • podziały majątku
 • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń z zakresu prawa cywilnego

Prawo spółek handlowych i korporacyjne

Kancelaria obsługuje podmioty z kapitałem polskim i zagranicznym w sprawach dotyczących m.in.:

 • tworzenia spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw, w tym przygotowanie i zmiana statutów i umów spółek handlowych, fundacji oraz spółdzielni
 • bieżącej obsługi korporacyjnej obejmującej także szeroko rozumiany sekretariat korporacyjny (tj. m.in. przygotowywanie projektów protokołów zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń przygotowywanie projektów uchwał, tworzenie sprawozdań zarządu i rady nadzorczej, przygotowywanie regulaminów zarządu, rady nadzorczej, walnego zgromadzenia itp.)
 • bieżącej obsługi prawnej wszystkich organów spółek kapitałowych
 • przeprowadzanie kompleksowych audytów prawnych (due dilligence) przedsiębiorców
 • łączenie, przekształcanie, podział i likwidacja spółek i jednoosobowych działalności gospodarczych
 • reprezentowania wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń
 • likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
 • reprezentowania spółek w postępowaniach rejestrowych
 • emitowanie obligacji, akcji, warrantów subskrypcyjnych i innych papierów wartościowych

Prawo rodzinne i spadkowe

Postępowania w przedmiocie orzeczenia rozwodu lub separacji

Jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką podejmują niektórzy małżonkowie jest decyzja o separacji lub rozwodzie. Wynika ona z różnych powodów. Najczęściej wpływ na to ma fakt, że mimo trudnych i niekończących się rozmów z partnerem, nie możemy osiągnąć porozumienia w wielu istotnych kwestiach, kłócimy się i trzymamy swoich racji. Ten stan rzeczy wpływa frustrująco nie tylko na małżonków, ale często także na dzieci, które są świadkami negatywnych relacji między rodzicami. Decyzja o rozwodzie powinna być jednak ostatecznością. Jeśli już do niej dojdzie, oferujemy kompleksową pomoc prawną. Ponieważ dobre przygotowanie pozwu zwiększa szansę na skuteczne i sprawne przeprowadzenie postępowania rozwodowego. Możliwe rozstrzygnięcia są następujące:

 • rozwód bez orzekania o winie małżonków – na zgodny wniosek stron sprecyzowany w pozwie rozwodowym lub w toku postępowania,
 • rozwód stwierdzający winę obojga małżonków,
 • rozwód wskazujący wyłącznie winę jednego z małżonków.

Jeśli klient uzna, że nie ma już szans na dalsze trwanie małżeństwo i odbudowę dotychczasowej więzi psychicznej i fizycznej, wówczas może swoją sprawę powierzyć dobremu i skutecznemu prawnikowi. Pomagamy klientowi przejść przez ten trudny etap w życiu od momentu podjęcia decyzji o rozwodzie i napisania pozwu po postępowanie sądowe, podział majątku czy zasądzenie alimentów.

Postępowania w przedmiocie alimentów, w tym postępowanie o obniżenie lub podwyższenie alimentów

 • postępowania w przedmiocie podziału majątku oraz ustanowienia rozdzielności majątkowej
 • postępowania z zakresu prawa spadkowego, w tym postępowania w przedmiocie zachowku i podziału majątku spadkowego

Prawo administracyjne i budowlane

 • reprezentacja i udział w postępowaniach administracyjnych
 • zastępstwo procesowe w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • usługi prawne z zakresu prawa budowlanego –  w tym reprezentacja w procesie inwestycyjnym ( uzyskiwanie pozwoleń na budowę, postępowania legalizacyjne, uzyskiwanie decyzji o warunkach zabudowy itp.)
 • usługi prawne z zakresu gospodarki nieruchomościami (scalanie, podział, wywłaszczenie, odszkodowania, opłaty adiacenckie itp.)
 • reprezentacja w postępowaniach z zakresu egzekucji administracyjne

Prawo ubezpieczeń społecznych

Nowe technologie teleinformatyczne sukcesywnie zyskują popularność w kolejnych dziedzinach i gałęziach gospodarki. Ten fakt nie pozostaje bez reakcji ustawodawcy, który wprowadza kolejne regulacje związane z IT.  Kancelaria zapewnia obsługę firm oferujących produkty oraz usługi informatyczne. Zajmujemy się także wsparciem odbiorców usług informatycznych, realizujących projekty IT w swoich firmach.

Kancelaria doradza także w sprawach z zakresu własności intelektualnej. Przygotowujemy, opiniujemy i negocjujemy umowy z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe oraz umowy licencyjne,  sporządzamy opinie prawne a także wspieramy Klientów w sporach na gruncie prawa własności intelektualnej.

Obsługa firm realizowana przez naszą Kancelarii może mieć zarówno charakter jednorazowy i dotyczyć konkretnej sprawy, jak i też przybrać formę stałej współpracy, w ramach której zajmujemy się wszystkimi sprawami Klienta związanymi z prawem IT.

Nieruchomości

 • reprezentacja w sprawach wieczysto-księgowych oraz administracyjnych dotyczących nieruchomości
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie, ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu, przywrócenie posiadania, wywłaszczenie, podział i zniesienie współwłasności
 • audyt stanu prawnego nieruchomości na podstawie Ksiąg Wieczystych i zbiorów dokumentów
 • opiniowanie, analiza oraz przygotowywanie umów dotyczących nieruchomości

Prawo podatkowe i optymalizacje podatkowe

 • przedkontrolne przygotowanie podatników do kontroli podatkowych w zakresie wszystkich rodzajów podatków lub celnych
 • doradztwo i reprezentacja podatników w trakcie kontroli i postępowań podatkowych oraz celnych
 • przygotowywanie środków odwoławczych od orzeczeń organów podatkowych i celnych i reprezentowanie podatników w postępowaniach odwoławczych
 • całościowa obsługa postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych w sprawach podatkowych,
 • przygotowywanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skarg kasacyjnych od wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych oraz reprezentację podatników w postępowaniach sądowoadministracyjnych
 • ocena skutków podatkowych planowanych i realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
 • doradztwo w zakresie możliwej minimalizacji obciążeń podatkowych podatników

Prawo pracy

 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sporach z zakresu prawa pracy
 • kompleksowe przygotowywanie umów o pracę lub ich odpowiednia zmiana
 • kompleksowe przygotowywanie dokumentów związanych z zakończeniem stosunku pracy, w tym: oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za porozumieniem stron, oświadczenia o rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia)
 • kompleksowe przygotowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania itp.
 • opiniowanie i przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz zachowania poufności

Odszkodowania

Kancelaria oferuje dochodzenie odszkodowań oferuje pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania z tytułu poniesionych szkód. Wspieramy osoby poszkodowane oraz rodziny osób, które w wyniku wypadku zmarły. Ubiegamy się o odszkodowania powypadkowe, komunikacyjne, w rolnictwie oraz w innych obszarach ludzkiej działalności. Udzielamy szczegółowych informacji dotyczących możliwości uzyskania rekompensaty nie tylko za poniesione szkody materialne i psychiczne, ale także za utracone zarobki. Udzielamy porad prawnych, pracujemy nad przygotowaniem stosownej dokumentacji oraz reprezentujemy naszych Klientów przed zakładami ubezpieczeń, pracodawcami, zarządcami dróg, itp.

Kancelaria Oferuje wsparcie na terenie całej Polski. Proponujemy pomoc w uzyskiwaniu odszkodowania osobom prywatnym oraz firmom. Oferujemy możliwość konsultacji telefonicznej oraz osobistej w naszym biurze. Przed udaniem się na spotkanie prosimy o kontakt w celu umówienia wizyty. Udzielamy wsparcia klientom ze wszystkich regionów Polski.

 • reprezentacja w sprawach odszkodowawczych przed Ubezpieczycielem (postępowanie przedsądowe)
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w tym przed Sądem Najwyższym w sprawach odszkodowawczych
 • odszkodowania z tytułu błędów medycznych
 • odszkodowania komunikacyjne z OC i NNW oraz AC
 • odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • odszkodowania za niesłuszne skazanie / tymczasowe aresztowanie

Prawo autorskie i własności intelektualnej

 • kompleksowe doradztwo w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych oraz wynalazczości, w szczególności ochrony patentowej wynalazków, ochrony wzorów użytkowych oraz transferu tychże praw
 • sporządzanie umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności intelektualnej oraz umów licencyjnych
 • reprezentacja twórców wobec podmiotów naruszających ich autorskie prawa majątkowe i osobiste
 • doradztwo dotyczące ochrony patentów, znaków towarowych oraz wzorów użytkowych
 • reprezentacja w sporach z podmiotami zbiorowo zarządzającymi prawami autorskimi typu ZAIKS itp.
 • reprezentacja w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych, usługowych, wzorów przemysłowych i patentów

Prawo upadłościowe i naprawcze

 • reprezentacja Upadłego lub Wierzyciela w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • doradztwo w przedmiocie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości likwidacyjnej
 • przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej lub upadłości z możliwością zawarcia układu w postępowaniu upadłościowo i naprawczym
 • przygotowywanie zgłoszeń wierzytelności w postępowaniu upadłościowym i naprawczym
 • współpraca z Syndykami, zarządcami sądowymi i nadzorcami sądowymi oraz zastępstwo procesowe Syndyków, zarządców sądowych lub nadzorców sądowych

Doradztwo inwestycyjne

Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech Jankowski oferuje również szeroko rozumiane doradztwo inwestycyjne na etapie planowania, przygotowania i realizacji inwestycji, a w tym prace usługowo-projektowe z zakresu ochrony środowiska, jak również doradztwo obejmujące ocenę zgodności prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi.

Naszym klientom oferujemy reprezentację i bieżące doradztwo we wszelkich kwestiach prawnych pojawiających się od momentu powstania pierwszej koncepcji architektonicznej do momentu oddania w użytkowanie zrealizowanego już obiektu. Prowadzimy m.in. postępowania o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz postępowania o udzielenie pozwolenia na budowę, a także powiązane z nimi postępowania mające na celu uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwoleń konserwatorskich oraz wszelkich innych wymaganych zgód, opinii i uzgodnień, w tym związanych z przebudową, budową lub remontem.

Współpracujemy z podmiotami realizującymi zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego oraz obiektów hotelowo-gastronomicznych udzielając im wsparcia przy opracowaniu koncepcji oraz w trakcie przygotowania i realizacji przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych.

Nasze działania obejmują m.in:

 • doradztwo przy opracowaniu koncepcji danego przedsięwzięcia,
 • przygotowywanie, negocjowanie i opiniowanie umów związanych z procesem inwestycyjnym, takich jak umowa sprzedaży, najmu, dzierżawy, umowa o roboty budowlane, projektowa, konsorcyjna, partycypacyjna itp.
 • sporządzanie i weryfikację wniosków o wydanie decyzji administracyjnych oraz uzyskiwanie koniecznych decyzji, zezwoleń i koncesji
 • ocena warunków i ograniczeń zawartych w otrzymanych już decyzjach administracyjnych, np. decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o warunkach zabudowy,
 • oceny przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska oraz prawnych problemów związanych z wpływem inwestycji budowlanej na środowisko naturalne,
 • przygotowywanie kompleksowej dokumentacji środowiskowej (karta informacyjna przedsięwzięcia, Raport oceny oddziaływania na środowisko) oraz pełne doradztwo oraz wsparcie w realizacji tej procedury
 • zarządzanie haromonogramem prac projektowo – wykonawczych oraz asystowanie w toku procesu inwestycyjnego
 • określenie ryzyk prawnych związanych z przedsięwzięciem inwestycyjnym i sposobów zapobiegania im, jak również określenia skutków prawnych konkretnych rozwiązań inwestycyjnych, z uwzględnieniem wszelkich ryzyk mogących wystąpić w trakcie realizacji przedsięwzięcia
 • pomoc w rozwiązywaniu bieżących sporów z wykonawcami i podwykonawcami
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i właściwymi urzędami

Kontakt

ul. Wojska Polskiego 79/3
 78-200 Białogard

 +48 602 624 198
 +48 94 312 31 13

Zasięg działania

Białogard

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.