?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

dr Rafał Guzik i adw. Justyna Graca

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelarię Adwokacką G&G z siedzibą w Oświęcimiu prowadzi adwokat dr Rafał Guzik i adwokat Justyna Graca. Kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa gospodarczego, prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także prawa administracyjnego. Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych, a także podmiotów gospodarczych.

Kontakt:
tel. 604 799 730 – adw. dr Rafał Guzik
tel. 516 484 316 – adw. Justyna Graca
adwokat.gg@gmail.com
www.facebook.com/kancelariagg

Oferta Kancelarii

Kancelaria Adwokacka G&G świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych, obejmującą reprezentowanie klientów w postępowaniu przedsądowym (polubownym), a także przed sądami, prokuraturą, organami administracyjnymi. Kancelaria udziela również indywidualnych porad prawnych, przygotowuje różnego rodzaju pisma procesowe, takie jak wezwania do zapłaty, pozwy, apelacje, zażalenia, kasacje (skargi kasacyjne). Kancelaria zajmuje się również sporządzaniem lub opiniowaniem różnego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Kancelaria zajmuje się w szczególności sprawami z zakresu:

 Prawa cywilnego:

Sprawy o zapłatę (windykacja należności, powództwa funduszów sekurytyzacyjnych), ochrona prawa własności, ochrona posiadania, stosunki prawne współwłaścicieli, skarga pauliańska (ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika), podział majątku wspólnego, zasiedzenie, uwłaszczenie, rozgraniczenie nieruchomości, ustanowienie i zniesienie służebności, prawo mieszkaniowe (sprawy o eksmisję), postępowanie egzekucyjne (sprawy przed komornikiem), ochrona dóbr osobistych, odwołanie darowizny, sprawy z umów o dzieło, zlecenia, pożyczki, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy i inne, niedozwolone klauzule (ochrona konsumentów), delikty, rękojmia i gwarancja, odszkodowania za błędy medyczne;

 Prawa ubezpieczeniowego:

Dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia od firm ubezpieczeniowych (z tytułu OC, AC, NW);

 Prawa spadkowego:

Stwierdzenie nabycia spadku (ustawowe, testamentowe), dział spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku (także w imieniu małoletnich), sprawy o zachowek, zapis, umowy dotyczące spadku, wydziedziczenie;

 Prawa rodzinnego:

Rozwód (z orzekaniem o winie, bez orzekania o winie), separacja, alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, stosunki majątkowe małżonków (wspólność majątkowa, rozdzielność majątkowa), postępowanie w sprawach nieletnich;

 Prawa karnego (w tym prawa wykroczeń):

Obrona w postępowaniu przygotowawczym (Policja, Prokuratura) oraz sądowym w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe, wykroczenia, reprezentacja w postępowaniu karnym wykonawczym (odroczenie, zawieszenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu karny, warunkowe przedterminowe zwolnienie, system dozoru elektronicznego, wyrok łączny, ułaskawienie), reprezentacja w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego, sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia;

 Prawa administracyjnego:

Sporządzanie wniosków wszczynających postępowania (np. wymeldowania), odwołań od decyzji organów administracyjnych, zażaleń na postanowienia organów, skarg oraz skarg kasacyjnych w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, reprezentacja przed organami administracyjnymi (w szczególności inspektor nadzoru budowlanego, inspektor transportu drogowego);

 Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

Ustalenie istnienia stosunku pracy, sprawy dotyczące rozwiązania stosunku pracy (za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia), o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentów, sprawy dotyczące kar porządkowych, odszkodowania za wypadku przy pracy, sprawy dotyczące rent i emerytur (wcześniejsze emerytury, zasiłki, odwołania od decyzji organów ZUS – o nieprzyznaniu rent lub emerytur, o ustaleniu istnienia niezdolności do pracy);

 Prawa gospodarczego:

Stała obsługa prawna przedsiębiorców, sporządzenia oraz opiniowanie umów cywilnoprawnych, KRS, windykacja należności, upadłość (w tym upadłość konsumencka), zgłaszanie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym, sprawy o zapłatę między przedsiębiorcami, sprzeciwy od nakazów zapłaty, sprawy dotyczące wykonywania umów między przedsiębiorcami;

 Inne dziedziny prawa:

Np. skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;

Zasięg działania

Oświęcim

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.